Strawberry Earth

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Strawberry Earth Deals v.o.f. (versie november 2011)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van StrawberryEarth en alle verkooptransacties tussen StrawberryEarth en de koper.
 2. Op de website van StrawberryEarth worden vouchers voor diensten en/of zaken van andere ondernemingen (verkopers) aangeboden. StrawberryEarth zelf is niet gehouden tot het leveren van die diensten en/of zaken.
 3. De voorwaarden van StrawberryEarth worden aanvaard door het aanklikken op de website van StrawberryEarth van de betreffende button bij de bestelling van de voucher. Deze voorwaarden staan op de website van StrawberryEarth vermeld.
 4. Wanneer na afloop van de vastgelegde verkooptijd het minimale deelnemers aantal bereikt is en uw betaling met succes is geboekt, stuurt StrawberryEarth u de voucher per email toe. U kunt de voucher uitprinten en verzilveren bij de desbetreffende verkoper.
 5. Wanneer u consument bent, kunt u de aankoop van de voucher binnen zeven dagen na aankoop zonder opgave van redenen herroepen. Na het verzilveren van de voucher bij de verkoper is herroeping niet meer mogelijk
 6. Betaling voor de voucher vindt alleen plaats indien het minimale aantal kopers is bereikt. Wanneer het vereiste minimale aantal kopers niet wordt bereikt, komt er geen aankoop van de voucher tot stand. 
 7. De aankoop van de voucher komt tot stand op het moment dat StrawberryEarth de betaling van de koper met succes heeft kunnen boeken.
 8. Na de aankoop van de voucher stuurt StrawberryEarth de voucher per email naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
 9. Alle vouchers zijn voorzien van twee eenduidige codenummers die de verkoper bij het verzilveren van de voucher controleert. De voucher kan worden overgedragen aan een derde. Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van de voucher is niet toegestaan. StrawberryEarth behoudt zich het recht voor om in geval van een gegronde verdenking van vermenigvuldiging, politieaangifte te doen.
 10. Voor zover niet anders aangegeven kan de voucher slechts één keer bij de verkoper worden gebruikt. Wanneer de waarde van de voucher niet volledig  wordt verbruikt, vervalt het niet gebruikte deel. Restitutie is niet mogelijk.
 11. Als op de voucher een geldigheidsduur is vermeld, dan kan de voucher alleen binnen deze geldigheidsduur bij de verkoper worden verzilverd.
 12. StrawberryEarth spant zich in dat de verkoper de voucher inneemt. Wanneer de verkoper de voucher niet inneemt,  zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, vergoedt StrawberryEarth aan de koper de voor de voucher betaalde koopprijs. StrawberryEarth is in dat geval niet verplicht tot enige verdere schadeloosstelling. StrawberryEarth biedt geen garantie voor de door de verkoper geleverde diensten en/of zaken.
 13. De verkoper levert de diensten en/of zaken aan koper in eigen naam en voor eigen rekening. StrawberryEarth is tegenover de koper niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door de verkoper geleverde diensten en/of zaken. Mochten bij het verzilveren van de voucher problemen met de verkoper ontstaan, dan zal StrawberryEarth zich inspannen om voor de koper een oplossing te vinden
 14. StrawberryEarth behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website te wijzigen, te beperken of stop te zetten. StrawberryEarth spant zich in om de website en de vouchers zonder technische storingen aan te bieden. Tijdens onderhoudswerkzaamheden kunnen de gebruiksmogelijkheden van de website beperkt zijn en onder bepaalde omstandigheden kan dataverlies ontstaan. StrawberryEarth is niet aansprakelijk voor technische storingen of dataverlies.
 15. StrawberryEarth en de verkopers hebben auteurs- en andere rechten op publicaties op de website van StrawberryEarth. Schending van die rechten door de koper is verboden.
 16. Met de koop van een voucher gaat de koper ermee akkoord dat StrawberryEarth zijn persoonsgegevens, in het bijzonder naam, adres en e-mailadres worden opgeslagen en verwerkt conform de Privacyverklaring van StrawberryEarth, zoals die is vermeld op de website van StrawberryEarth.
 17. StrawberryEarth kan deze algemene voorwaarden aanpassen. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van StrawberryEarth.
 18. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing en is de rechtbank te Amsterdam (sector kanton) bevoegd. 

Download Algemene Voorwaarden in PDF